Section Title

Main Content Link

नाशिक

पारित केलेल्या बंदच्या निर्देशाची स्थिती

उद्योगांना बंद करण्याचे निर्देश दिल्याची स्थिती (१८/०२/२०१३ नुसार) -नाशिक क्षेत्र

अ.क्र. उद्योगाचे नाव पत्र क्र. आणि तारखेनुसार बंद करण्याचे निर्देश पुन्हा सुरु करण्याविषयी निर्देशांचे तपशील
मेसर्स ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लि. जिल्हा नागपूर
एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी-२४४/२४८२ तारीख १९/०६/२०१०
एमपीसीबी/बीओ/पीआणिएल डिव्हिजन/बी-४१३४ तारीख २८/०६/२०१०
मेसर्स बेड्मुथा इंडस्ट्री लि., युनिट क्र. II, प्लॉट क्र.ए-७०=७२, एसटीआयसीई मुसळगाव, सिन्नर, जिल्हा नाशिक

 

एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी-५३०/९४०५ तारीख १७/०५/२०१२

एमपीसीबी/बीओ/जेडी(एपीसी)/डीआयआर-८१/टीबी-१/बी-३२२८५ तारीख २३/०५/२०१२
मेसर्स एडीएफ फुड्स लि., प्लॉट क्र. ई-५, एमआयडीसी मालेगाव, तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक

एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी/४९५/९३५ तारीख २७/०२/२०१२

एमपीसीबी/आरओएनके/०६/२०३७/२०१२ तारीख १४/०३/२०१२
मेसर्स बी.एस. मेटल्स, प्लॉट क्र. डी-२१, एमआयडीसी अंबड, जिल्हा नाशिक
एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी/५११/८०२९ तारीख १८/०४/२०१२
उद्योगाने आपले काम कायमचे बंद केले आहे.
मेसर्स विनोद इंजिनियरींग, प्लॉट क्र. एम-८०, एमआयडीसी अंबड, जिल्हा नाशिक

एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी/५१३/८०३२ तारीख १८/०४/२०१२

एमपीसीबी/आरओएनके/२०१२/११२१८ तारीख १३/१२/२०१२

मेसर्स अवधूत एन्टरप्राईजेस, प्लॉट क्र. एम-५८, एमआयडीसी अंबड, नाशिक

 
एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी/५१४/८०३० तारीख १८/०४/२०१२
उद्योगाने आपले काम कायमचे बंद केले आहे.
मेसर्स श्री साई इंडस्ट्री, प्लॉट क्र. – डी-२५, एमआयडीसी अंबड, नाशिक
एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी/५१५/८०३१ तारीख १८/०४/२०१२
एमपीसीबी/आरओएनके/२०१२/११२५७ तारीख १८/१२/२०१२
मेसर्स सप्तश्रृंगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्लॉट क्र. बी-५८, एनआयसीई, एमआयडीसी सातपूर, नाशिक

एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी/५४४/९९१५ तारीख ०३/०७/२०१२

उद्योगाने आपले काम कायमचे बंद केले आहे.

मेसर्स साई एन्टरप्राईजिस, (मेसर्स हेम एन्टरप्राईजेस) प्लॉट क्र. बी-५८, एनआयसीई सातपूर, नाशिक

एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी/५४६/९९५७ तारीख ०७/०७/२०१२

उद्योगाने आपले काम कायमचे बंद केले आहे.
१०

श्री राम एन्टरप्राईजेस प्लॉट क्र. बी-५८, एनआयसीई एमआयडीसी सातपूर, नाशिक

एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी/५४७/९९५६ तारीख ०७/०७/२०१२

उद्योगाने आपले काम कायमचे बंद केले आहे.
११

मेसर्स बेलमार्क्स मेटल वर्क्स, प्लॉट क्र. बी-२७३, एमआयडीसी मालेगाव, तालुका सिन्नर, नाशिक

एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी/५७५/१०५८६ तारीख १५/०९/२०१२

बीओ/जेडी(एपीसी)/डीआयआर/बी-५८३९ तारीख २६/०९/२०१२

१२

मेसर्स भगवती फेरो मेटल प्रा.लि., प्लॉट क्र. जी-७, एमआयडीसी मालेगाव, सिन्नर, नाशिक

एमपीसीबी/आरओएनके/आयडी/६६८/११४६० तारीख ३१/१२/२०१२

उद्योगाने पुन्हा सुरु करण्याचा प्रस्ताव सादर केला नाही.
१३

मेसर्स अपूर्वा इंडस्ट्री, प्लॉट क्र. डब्ल्यू-८२/ए, एमआयडीसी सातपूर, नाशिक

एमपीसीबी/आरओएनके/टीबी/२८७४ तारीख १४/०७/२०११

एमपीसीबी/आरओएनके/आर.डीआयआर-०२/११/२०११/४९११ तारीख १९/११/२०११

१४

मेसर्स नयन मेटल, प्लॉट क्र. एच-४३, एमआयडीसी सातपूर, नाशिक

एमपीसीबी/आरओएनके/टीबी/२८७६ तारीख १४/०७/२०११

एमपीसीबी/आरओएनके/आर.डीआयआर-०२/११/२०११/४९१२ तारीख १९/११/२०११

१५

मेसर्स कुणाल एन्टरप्राईजेस, डब्ल्यू-८४/ए, एमआयडीसी सातपूर, नाशिक

एमपीसीबी/आरओएनके/टीबी/२८७५ तारीख १४/०७/२०११
एमपीसीबी/आरओएनके/आर.डीआयआर-०२/११/२०११/४९१३ तारीख १९/११/२०११
१६

मेसर्स डी. एम. एन्टरप्राईजेस, प्लॉट क्र. एफ-३३, एमआयडीसी सातपूर, जिल्हा-नाशिक.

एमपीसीबी/आरओएनके/टीबी/२८७३ तारीख १४/०७/२०११
एमपीसीबी/आरओएनके/आर.डीआयआर-०२/११/२०११/४९१४ तारीख १९/११/२०११
१७

मेसर्स श्री गणेश इंडस्ट्रीज, प्लॉट क्र. एफ-३३, एमआयडीसी सातपूर, नाशिक

एमपीसीबी/आरओएनके/टीबी/२८७७ तारीख १४/०७/२०११

एमपीसीबी/आरओएनके/आर.डीआयआर-०२/११/२०११/४९१५ तारीख १९/११/२०११

१८

मेसर्स वॅक्सन फार्मा, प्लॉट क्र. ७७, स्टेशन रोड, सहकारी औद्योगिक वसाहत लि., कोपरगाव, तालुका- कोपरगाव, जिल्हा- अहमदनगर

एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी-२१५/२४४ तारीख २७/१०/२०१०
या उद्योगातील विस्फोटानंतर बंद करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले, आता उद्योग कायमचा बंद आहे.
१९
मेसर्स गॅल्को एक्स्ट्रुशन्स प्रा. लि., गेट क्र. १९२/१९६, १ ए, एमआयडीसी जवळ निंबाळक, अहमदनगर
एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी-४३९/२२८७ तारीख ०९/०६/२०११

बीओ/जेडी(एपीसी)/डीआयआर-६४-रिस्टार्ट/बी ३३४२/ तारीख १६/०६/२०११

२०

मेसर्स मुला एसएसएसके लि.

एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी-५४१/९८१६ तारीख १८/०६/२०१२
बीओ/पीआणिएल डिविजन/बी-३९५३ तारीख २७/०६/२०१२
२१
मेसर्स शिर्डी कंट्री इन प्रा. लि., (सेंट लौरेन सुटस) अ.क्र.५/१९ मौजे-शिर्डी तालुका-राहता, जिल्हा अहमदनगर
एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी-५४९/९९८१ तारीख १०/०७/२०१२
एमपीसीबी/पीएएमएस/सीओएन आर.डीआयआर/बी-४८६२ तारीख ०७/०८/२०१२
२२

मेसर्स कामाखीमाता स्टोन क्रशर गेट क्र. २२० ए/पी. भोरवाडी तालुका आणि जिल्हा अहमदनगर.

एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी-५५७/१०२१५ तारीख ०१/०८/२०१२
२०/१२/२०१२ तारखेच्या पत्र क्र. ११३४९ द्वारा प्रादेशिक कार्यालयाद्वारा मुख्यालयाला पुन्हा सुरु करण्याबाबतचे निर्देश अजून प्राप्त झाले नाहीत. तथापि, मुख्यालयाने उपप्रादेशिक कार्यालय , अहमदनगरला उक्त उद्योगाच्या वर्तमान स्थितीस साफार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याची प्रतीक्षा आहे.
२३

मेसर्स नर्मदा क्रश मेटल गेट क्र. १०५ ए/पी-सौंदाला तालुका नेवासा, जिल्हा अहमदनगर (नकारासाठी)

एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी-६७१/२०१२ तारीख २३/०१/२०१३

एमपीसीबी/पीएएमएस/एनसीएम/बी-३५६४ तारीख ०८/०६/२०१२

२४
मेसर्स श्रीगोंडा एस.एस.के. लि., (साखर विभाग), श्रीगोंडा फॅक्टरी, तालुका श्रीगोंडा जिल्हा अहमदनगर
एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी-६७१/२०१२ तारीख २३/०१/२०१३
आरपीएडी/फॅक्स/हस्ते सुप्रत क्र.६९६५ तारीख २३/११/२०१२
२५

मेसर्स कल्पतरू अॅग्रो केम इंडस्ट्रीज, प्लॉट क्र. एन-११०, एमआयडीसीजळगाव, जळगाव .

एमपीसीबी/आरओएनके/सीडी-५८६/१०८०८/२०१२ तारीख २२/१०/२०१२

आता उद्योग बंद झाला आहे आणि पुन्हा सुरु करण्यासाठी अर्ज दिला नाही