Section Title

Main Content Link

ठाणे

समाप्ती दिशानिर्देश स्थिती
अ.क्र.
उद्योगाचे नाव
कसूरदार युनिटच्या विरुद्ध मंडळाने आरंभ केलेली कारवाई
मेसर्स पुंकित प्रोसेसर्स, मोहन मिल कंपाऊंड, जी.बी. रोड, ठाणे
बंद करण्याचे निर्देश २२/०३/२०१२ तारखेच्या पत्राद्वारे जारी केले
मेसर्स अलब्राईट इंडस्ट्रीज, ५९/२, एस.व्ही. रोड, शेल पेट्रोल पंपसमोर, मीरा रोड, जिल्हा ठाणे
बंद करण्याचे निर्देश २८/०३/२०१२ तारखेच्या पत्राद्वारे जारी केले
मेसर्स बी.एस. मेटल फिनिशिंग, सी.पी. तलाव, डेल्को कंपनी रोड क्रमांक २८ जवळ, वागळे औद्योगिक वसाहत, ठाणे
बंद करण्याचे निर्देश २८/०३/२०१२ तारखेच्या पत्राद्वारे जारी केले
मेसर्स जितेंद्र इलेक्ट्रोप्लेटर्स, अरविंद औद्योगिक कंपाऊंड, गणपती पाडा, कळवा, ठाणे
बंद करण्याचे निर्देश २८/०३/२०१२ तारखेच्या पत्राद्वारे जारी केले
मेसर्स हाय-टेक इंजिनियरिंग प्रा. लि., ए/६०, मेन रोड, वागळे वसाहत, ठाणे
बंद करण्याचे निर्देश २८/०३/२०१२ तारखेच्या पत्राद्वारे जारी केले
मेसर्स साईनाथ इलेक्ट्रोप्लेटींग, सी.पी. तलाव, डेल्को कंपनी रोड क्रमांक २८ जवळ, वागळे औद्योगिक वसाहत, ठाणे
बंद करण्याचे निर्देश २८/०३/२०१२ तारखेच्या पत्राद्वारे जारी केले
मेसर्स स्टर्लिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बुटा कंपाऊंड, ठाणे
बंद करण्याचे निर्देश २८/०३/२०१२ तारखेच्या पत्राद्वारे जारी केले
मेसर्स जी.एस. मेटल फिनिशिंग, गाळा क्र. ३४, रोड क्र. २१, वागळे वसाहत, ठाणे
बंद करण्याचे निर्देश २८/०३/२०१२ तारखेच्या पत्राद्वारे जारी केले
मेसर्स कोमल प्रोसेसर्स, बी-१८, आदिवासीपाडा, मंडळ कंपाऊंड, रोड क्र. २१, वागळे वसाहत, ठाणे
बंद करण्याचे निर्देश २८/०३/२०१२ तारखेच्या पत्राद्वारे जारी केले
१०
मेसर्स श्री राम एन्टरप्राईजीस, गाळा क्र. १, रोड क्र. २८, वागळे औद्योगिक वसाहत, ठाणे
बंद करण्याचे निर्देश २८/०३/२०१२ तारखेच्या पत्राद्वारे जारी केले
११
मेसर्स एएमजे कॉर्पोरेशन ए-४६६६, रोड क्र. २८, वागळे औद्योगिक वसाहत, ठाणे
बंद करण्याचे निर्देश २८/०३/२०१२ तारखेच्या पत्राद्वारे जारी केले
१२
मेसर्स श्री दुर्गा मेटल फिनिशिंग, सी.पी. तलाव, वागळे औद्योगिक वसाहत, ठाणे
बंद करण्याचे निर्देश २८/०३/२०१२ तारखेच्या पत्राद्वारे जारी केले
१३
मेसर्स उषा प्लास्टिक, गाळा क्र.११२, सहकारी औद्योगिक वसाहत नवघर, वसई (पू), जिल्हा ठाणे
बंद करण्याचे निर्देश २८/०३/२०१२ तारखेच्या पत्राद्वारे जारी केले
१४
मेसर्स पूजा प्लास्टिक्स, गाळा क्र.१०३, 1ला मजला, राजप्रभा औद्योगिक वसाहत, भोईडपाडा, वसई (पू), जिल्हा ठाणे
बंद करण्याचे निर्देश २३/०५/२०१२ तारखेच्या पत्राद्वारे जारी केले
१५
मेसर्स रिसोनन्स स्पेश्यालिटीज प्लॉट क्र. टी-१४० एमआयडीसी तारापूर, तालुका: पालघर, जिल्हा: ठाणे
एमपीसीबी बोर्डद्वारा तात्पुरते बंद करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले- एमपीसीबी/आरओटी/१०८५ तारीख १८/०५/२०१२
१६
मेसर्स अल्फा डायकेम प्लॉट क्र.एन-२२३ एमआयडीसी तारापूर, तालुका: पालघर, जिल्हा ठाणे
एमपीसीबी बोर्डद्वारा तात्पुरते बंद करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले- एमपीसीबी/आरओटी/१०७१ तारीख  १२/०४/२०१२
१७
मेसर्स खानवेलकर प्लास्टिसायझर प्लॉट क्र. टी- ८२ एमआयडीसी तारापूर, तालुका: पालघर, जिल्हा: ठाणे
एमपीसीबी बोर्डद्वारा तात्पुरते बंद करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले- एमपीसीबी/आरओटी/१२८५ तारीख २२/०६/२०१२
१८
मेसर्स रवी आर. भंडारी वृंदावन नागरी, शेड क्र.३३/१ ते ३३/१९ गाव पंतेम्भी ताई, पालघर, जिल्हा ठाणे
बंद करण्याचे निर्देश ०३/०१/२०१२ तारखेच्या पत्राद्वारे जारी केले
१९
मेसर्स एमएएडी रियाल्टर्स आणि इन्फ्रा प्रा. लि. पालघर, तारापूर
बंद करण्याचे निर्देश ०३/०१/२०१२ तारखेच्या पत्राद्वारे जारी केले
२०
मेसर्स एसकेडी रियाल्टी एस.क्र. ४४५ (जुने), १२९ (नवा) आणि एस.क्र. ४४६ (जुने), १३० (नवा), राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.३ गाव नवाघर, जिल्हा ठाणे
बंद करण्याचे निर्देश २६/१२/२०१२ तारखेच्या पत्राद्वारे जारी केले
२१
मेसर्स मनन कॉटसिन प्रा. लि. प्लॉट क्र. डब्ल्यू-१९८, एमआयडीसी तारापूर, जिल्हा ठाणे
बंद करण्याचे निर्देश १०/०१/२०१३ तारखेच्या पत्राद्वारे जारी केले
२२
मेसर्स केसाराम इंजिनियरिंग, प्लॉट क्र. डब्ल्यू-१९८, एमआयडीसी तारापूर, जिल्हा ठाणे
बंद करण्याचे निर्देश २१/०१/२०१३ तारखेच्या पत्राद्वारे जारी केले
२३
मेसर्स नॉव्हेल्टी पावर आणि इन्फ्रा-टेक लि., गणेश औद्योगिक वसाहत प्लॉट क्र. ५ आणि राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. ८ वाळीव, तालुका वसई, जिल्हा ठाणे
बंद करण्याचे निर्देश २९/०१/२०१३ तारखेच्या पत्राद्वारे जारी केले
२४
मेसर्स बी.टी. इंडस्ट्रीज, जेनेसीस औद्योगिक वसाहत, पालघर, जिल्हा ठाणे
बंद करण्याचे निर्देश २९/०१/२०१३ तारखेच्या पत्राद्वारे जारी केले
२५
मेसर्स अनिल आर. गुप्ता एस.क्र. १८०, गाव निलेमोर, (नालासोपारा), तालुका वसई, जिल्हा ठाणे
बंद करण्याचे निर्देश ०६/०२/२०१३ तारखेच्या पत्राद्वारे जारी केले