Section Title

Main Content Link

All Laboratories are ISO 9001:2008 and OHSAS 18001:2007 Certified.

 • Sr. No.: 1
  Name of the Laboratory: मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी विभाग, मुंबई.
  अधिकारक्षेत्र:
  सर्व प्रयोगशाळा आणि इतर नेमून दिलेली कामे
  Address:

  “कल्पतरू-पॉइन्ट” 3रा मजला, सिनेप्लॅनेटसमोर, सायन सर्कल, सायन (पू),मुंबई – ४०० ०२२.

  Telephone/ Fax No.:
  (०२२) २४०१२६५९
  View Details: Know More
 • Sr. No.: 2
  Name of the Laboratory: मध्यवर्ती प्रयोगशाळा नवी मुंबई
  अधिकारक्षेत्र:
  प्रादेशिक कार्यालय मुंबई (उपविभागीय कार्यालय मुंबई – I,II,III,IV) प्रादेशिक अधिकारी नवी मुंबई (उप प्रादेशिक कार्यालय - नवी मुंबई - I,II, तळोजा) प्रादेशिक अधिकारी रायगड (उप प्रादेशिक कार्यालय रायगड I,II), प्रादेशिक अधिकारी कल्याण (उप प्रादेशिक कार्यालय I,II,III,IV, भिवंडी)
  Year of Establishment:
  १९७१
  Address:

  “निर्मल भवन”, प्लॉट क्र. -३, टीटीसी, एमआयडीसी, शील-महापे रोड, 
  नवी मुंबई – ४०० ७०१

  (०२२) ६७१९५०१२ / (०२२) ६७१९५०३२
  Telephone/ Fax No.:
  २७७८०६८४
  View Details: Know More
  icclab@mpcb.gov.in, soclab@mpcb.gov.in
 • Sr. No.: 3
  Name of the Laboratory: प्रादेशिक प्रयोगशाळा, नागपूर
  अधिकारक्षेत्र:
  प्रादेशिक अधिकारी नागपूर (उप प्रादेशिक अधिकारी नागपूर-I,II, भंडारा) प्रादेशिक अधिकारी अमरावती (उप प्रादेशिक अधिकारी
  अमरावती-I आणि II, उप प्रादेशिक अधिकारी अकोला), प्रादेशिक अधिकारी चंद्रपूर (केवळ पाण्याचे नमुने उप प्रादेशिक अधिकारी चंद्रपूर)
  Year of Establishment:
  १९८४
  Address:

  उद्योग भवन, ६वा मजला, सिव्हील लाईन्स,
  नागपूर -४०० ००१

  Telephone/ Fax No.:
  (०७१२) २५५७२३१, २५६०८५१
  View Details: Know More
 • Sr. No.: 4
  Name of the Laboratory: प्रादेशिक प्रयोगशाळा, औरंगाबाद.
  अधिकारक्षेत्र:
  प्रादेशिक अधिकारी औरंगाबाद (उप प्रादेशिक अधिकारी -औरंगाबाद-I,II,लातूर, नांदेड, परभणी)
  Year of Establishment:
  १९८४
  Address:

  पर्यावरण भवन, ए-४/१, धूत हॉस्पिटलच्या मागे, चिकलठाणा एमआयडीसी, जालना रोड, 
  औरंगाबाद-४३१ ००५.

  (०२४०) २४७३४६२ / (०२४०) २४७३४६३
  Telephone/ Fax No.:
  २४७३४६१
  View Details: Know More
  soaurangabadlab@mpcb.gov.in
 • Sr. No.: 5
  Name of the Laboratory: प्रादेशिक प्रयोगशाळा, नाशिक.
  अधिकारक्षेत्र:
  प्रादेशिक अधिकारी नाशिक (उप प्रादेशिक अधिकारी - नाशिक, जळगाव-I आणि II, अहमदनगर.)
  Year of Establishment:
  १९९४
  Address:

  उद्योग भवन, १ला मजला, सातपूर एमआयडीसी, आयटीआयजवळ, 
  नाशिक - ४२२ १०७.

  (०२५३) २३६५१६१
  Telephone/ Fax No.:
  २३६२८२०
  View Details: Know More
  sonashiklab@mpcb.gov.in
 • Sr. No.: 6
  Name of the Laboratory: प्रादेशिक प्रयोगशाळा, पुणे.
  अधिकारक्षेत्र:
  प्रादेशिक अधिकारी पुणे (उप प्रादेशिक अधिकारी पुणे-I,II, पिंपरी, चिंचवड, सोलापूर, सातारा)
  Year of Establishment:
  १९९५
  Address:

  अ. क्र. २१/५, एफ.पी.क्र.२८ जोग सेंटर, 3रा मजला, मुंबई पुणे रोड,वाकडेवाडी,
  पुणे- ४११ ००३.

  (०२०) २५८११६९८
  View Details: Know More
  sopunelab@mpcb.gov.in
 • Sr. No.: 7
  Name of the Laboratory: प्रादेशिक प्रयोगशाळा, ठाणे.
  अधिकारक्षेत्र:
  प्रादेशिक अधिकारी ठाणे (उप प्रादेशिक अधिकारी ठाणे-I,II, तारापूर I आणि II)
  Year of Establishment:
  १९९८
  Address:

  प्लॉट क्र. प- ३० , ऑफिस कॉम्प्लेक्स बिल्डींग, ५वा मजला, वागळे औद्योगिकवसाहत, 
  ठाणे-४०० ६०४.

  (०२०) २५८२०४२३ / २५८२९५८२
  Telephone/ Fax No.:
  २५८०५३९८
  View Details: Know More
  sothanelab@mpcb.gov.in
 • Sr. No.: 8
  Name of the Laboratory: प्रादेशिक प्रयोगशाळा, चिपळूण.
  अधिकारक्षेत्र:
  प्रादेशिक अधिकारी कोल्हापूर (उप प्रादेशिक अधिकारी कोल्हापूर, रत्नागिरी, सांगली, चिपळूण) उप प्रादेशिक अधिकारी महाड
  Year of Establishment:
  १९९८
  Address:

  पारकर कॉम्प्लेक्स, 1ला मजला, नगर परिषदेच्या मागे, चिपळूण, जिल्हारत्नागिरी.

  (०२३५५) २६१९७०
  View Details: Know More
  sochiplunlab@mpcb.gov.in
 • Sr. No.: 9
  Name of the Laboratory: प्रादेशिक प्रयोगशाळा, चंद्रपूर
  अधिकारक्षेत्र:
  प्रादेशिक अधिकारी चंद्रपूर (एसआरओ चंद्रपूर), उप प्रादेशिक अधिकारी अमरावती)
  Year of Establishment:
  २००८
  Address:

  नवी प्रशासकीय इमारत, तळ मजला, ब्लॉक क्र. १३ आणि १४ मूळ रोड, 
  चंद्रपूर - ४११ ४०१.

  (०७१७) २२७२४१६
  View Details: Know More
  sochandrapur@mpcb.gov.in