Section Title

Main Content Link

जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ (खंड २१) च्या अंतर्गत:

 • मंडळाद्वारा अधिकृत अधिकाऱ्याद्वारा पाण्याचा किंवा उत्सर्जनाच्या नमुन्यांचे विश्लेषण करणे आणि खंड २१ च्या अंतर्गत सादर करणे आणि अशा विश्लेषणाच्या किंवा चाचणीच्या परिणामांना मंडळाला कळविणे.
 • अशा पाण्याचा किंवा उत्सर्जनाच्या नमुन्यांचा संग्रह करणे आणि विश्लेषण किंवा चाचणी करणे आणि परिणाम मंडळाला कळविणे.
 • मंडळाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही व्यक्तीने त्यांना दिलेल्या नमुन्यांचे विश्लेषण करणे आणि त्याचे परिणाम अशा व्यक्तीला कळविणे.

वायु (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ (खंड २६) च्या अंतर्गत:

 • मंडळाद्वारा अधिकृत अधिकाऱ्याद्वारा हवेच्या किंवा उत्सर्जनाच्या नमुन्यांचे विश्लेषण करणे आणि खंड २६ च्या अंतर्गत सादर करणे आणि अशा विश्लेषणाच्या किंवा चाचणीच्या परिणामांना मंडळाला कळविणे.
 • अशा हवेच्या किंवा उत्सर्जनाच्या नमुन्यांचा संग्रह करणे आणि विश्लेषण किंवा चाचणी करणे आणि परिणाम मंडळाला कळविणे.
 • मंडळाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही व्यक्तीने त्यांना दिलेल्या नमुन्यांचे विश्लेषण करणे आणि त्याचे परिणाम अशा व्यक्तीला कळविणे.

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ (खंड ११) च्या अंतर्गत:

 • विविध पर्यावरणीय प्रदुषकांच्या नमुना बनविणे आणि विश्लेषण यांच्यासाठी प्रमाणित पद्धती निर्माण करणे.
 • केंद्र सरकार किंवा खंड ११ च्या उप-खंड (१) च्या अंतर्गत अधिकृत अधिकाऱ्यांनी पाठविलेल्या नमुन्यांचे विश्लेषण करणे.
 • स्थापित केलेल्या मानकांवर निरीक्षण ठेवण्यासाठी आणि त्यांना लागू करण्यासाठी पर्यावरणाची गुणवत्ता आणि पर्यावरणात्मक प्रदूषके यांच्यासाठी मानके प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्देशित केल्यानुसार तपास करणे.
 • केंद्र सरकारला त्यांच्या कामांच्या संदर्भात अधूनमधून कळवीत राहणे.
  केंद्र सरकारद्वारा वेळोवेळी सोपविलेल्या अशा अन्य कार्यांची पूर्तता करणे.