Section Title

Main Content Link

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 च्या खंड 12 (1) ब च्या अंतर्गत वैध मान्यतेसह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रयोगशाळा.

अ. क्र. प्रयोगशाळेचे नाव राजपत्र अधिसूचना क्र. आणि जारी तारीख
1 मध्यवर्ती प्रयोगशाळा, नवी मुंबई क्र. कायदेशीर ४२(३)/८७ तारीख १० मार्च २००५
2 प्रादेशिक प्रयोगशाळा, पुणे कायदेशीरक्र.४२(३)/८७ तारीख १५ जानेवारी, २०१०
3 प्रादेशिक प्रयोगशाळा, नागपूर, औरंगाबाद आणि नाशिक कायदेशीर क्र. ४२(३)/८७ तारीख २७ जानेवारी २०११