Section Title

Main Content Link

अमरावती

आमच्या विषयी- क्षेत्रीय कार्यालये
क्र प्रादेशिक कार्यालय पत्ता अधिकारक्षेत्र दुरध्वनी फॅक्स ईमेल
. अमरावती "सहकार सुरभी" बापटवाडी विवेकानंद कॉलनी, अमरावतीजवळ - ४४४६0६

अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्हा. .

०७२१- २५६३५९२ /९३ /९४/९७

०७२१-२५६३५९७

roamravati@mpcb.gov.in

mpcbamravati@mpcb.gov.in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i. उप प्रादेशिक कार्यालय अमरावती I सहकार सुरभी बापटवाडी विवेकानंद कॉलनी, अमरावतीजवळ - ४४४६0६ अमरावती जिल्हा . ०७२१- २५६३५९२ /९३ /९४/९७
 
०७२१- २५६३५९३ sroamravati1@mpcb.gov.in
ii. उप प्रादेशिक कार्यालय अमरावती II सहकार सुरभी बापटवाडी विवेकानंद कॉलनी, अमरावतीजवळ - ४४४६0६ वाशिम, यवतमाळ जिल्हा. ०७२१- २५६३५९२ /९३ /९४/९७ ०७२१- २५६३५९२ sroamravati2@mpcb.gov.in
ii. उप प्रादेशिक कार्यालय अकोला उप प्रादेशिक कार्यालय, आलासी प्लॉट, हुतात्मा स्मारक, नेहरू पार्क चौक, अकोला - ४४४00१. अकोला व बुलढाणा जिल्हा. ०७२४-२४०२३४४ ०७२४-२४४2३४४ sroakola@mpcb.gov.in