Section Title

Main Content Link

सार्वजनिक सुनावणी तपशील 24/11/2020

अनुक्रमांक उद्योगाचे नावं व पत्ता कार्यकारी सारांश / सीआरझेड मसुदा अधिसूचना तारीख आणि वेळ पर्यावरणविषयक सार्वजनिक सुनावणीचा आदेश शेरा
1 लरक्वलड पॉर्ममयरु ेळन 600 TPA ते 1080 TPA, ऩालडय पॉर्ममयरु ेळन 600 TPA ते 700 TPA, के टामन एववचेंज येझझन्व 300 TPA ते 3000 TPA, फामोवाइड 24 TPA ते 360 TPA, डडस्ऩवंट्व 24 TPA ते 360 TPA , फ्रोवमरय ेटटगॊ एजॊट 12 TPA ते 240TPA ऩमंत आझण नव्माने जोडरेरी ऑइर पील्ड यवामने 1200 TPA (ऩाणी आझण वाॊडऩाणी प्रक्रिमा – येलवन्व आझण यवामने ननलभुती) च्मा प्रस्तावलत वलस्ताय गट िभाॊक 227/2, आऱॊदी भयकर योड, गाल धानोये, तारकय ा खेड, क्जल्शा ऩयण, े भशायाष्ट्र – 412105 मेथे, कयीता ऩमाुलयणीम प्रबाल भूल्माॊकन भेववस आळा येझझन्व प्रामव्शेट लरलभटेड इथे क्लिक करा ०३ ऑगस्ट २०२२ इथे क्लिक करा
2 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प सोलापूर (६ लायिंग प्रकल्प) इथे क्लिक करा २८ जुलै २०२२ इथे क्लिक करा
3 सिंटर प्लांट प्रकल्प प्रस्तावक बालाजी इलेक्ट्रो स्मेलटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड सोबत सबमर्ज्ड आर्क फर्नेसची ७.५ एमवीए ची स्थापना करून आणि थर्माईट प्रक्रियेद्वारे नोबल फेरो मिश्र धातुंचे उत्पादन करून फेरो अलॉय प्लांटचा विस्तार इथे क्लिक करा २५ जुलै २०२२ इथे क्लिक करा
4 कैलासबापू ऍग्रो इंडस्ट्रीज प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड द्वारे 105 KLPD मोलॅस/ धान्य/ उसाच्या रसावर आधारित डिस्टिलरीची स्थापना इथे क्लिक करा २२ जुलै २०२२ इथे क्लिक करा
5 प्रस्तावक मे. जयदीप मेटॅलिक अँड अलॉयज प्रा. लि. प्रदूषण आणि पर्यावरण नियंत्रण सेवांद्वारे एम. एस. बिलेट्सच्या उत्पादनाचा विस्तार १,८४,५०० टीपीए वरून ३,५०,००० टीपीए पर्यंत विद्यमान १० टी इंडक्शन फर्नेस १५ टी इंडक्शन फर्नेसने बदलून आणि अतिरिक्त १X३० टी इंडक्शन फर्नेस स्थापित करून आणि रोलिंग मिलद्वारे टीएमटी बार्सचे उत्पादन ७२,००० टीपीए वरून ३,५०,००० टीपीए पर्यंत इथे क्लिक करा २१ जुलै २०२२ इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
6 श्रद्धा एनर्जी अँड इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (एसइआयपीएल) द्वारे. १२० केएलपीडी डिस्टिलरी युनिटची स्थापना १२० केएलपीडी निर्मितीसाठी रेक्टिफाईड स्पिरिट/ एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल/ इंधन इथेनॉल प्लांट उसाचे सरबत/“सी” मोलॅसेस/“बी” कच्चा मालावर आधारित हेवी मोलॅसेस वरफळ, ता. परतूर, जि. जालना महाराष्ट्र, इथे क्लिक करा १४ जुलै २०२२ इथे क्लिक करा
7 मोहडा स्टोन खाण क्लस्टर. एकूण ९९.९९ हेक्टर क्षेत्रफळ असलेल्या १३ प्रस्तावित आणि २५ विद्यमान खाणींचा समावेश असलेल्या खाणी (एमओईएफ अधिसूचना एस.ओ. २२६९ (इ) दिनांक ०१.०७.२०१६ नुसार क्लस्टर क्षेत्र ६७.५८ हेक्टर) मोहडा गाव, वणी तालुका, यवतमाळ जिल्हा, महाराष्ट्र राज्य. इथे क्लिक करा १३ जुलै २०२२ इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
8 मे. भाग्यलक्ष्मी रोलिंग मिल्स प्रा. लिमिटेड, एमएस बिलेट्सच्या उत्पादनात विस्तार -७५० टीपीडी ते २००० टीपीडी आणि रोलिंग मिल्सच्या उत्पादनासाठी पर्यावरणीय मंजुरी टीएमटी बार्स- ८३३.३३ टीपीडी ते २००० टीपीडी येथे भूखंड क्रमांक: गट क्र. ३०, गाव: दरेगाव (एमआयडीसी शेजारील, जालना), ता. आणि जिल्हा: जालना, महाराष्ट्र इथे क्लिक करा ०७ जुलै २०२२ इथे क्लिक करा
9 मे. भाग्यलक्ष्मी रोलिंग मिल्स प्रा. लि., एमएस बिलेट्सच्या उत्पादनात विस्तार -७५० टीपीडी ते २००० टीपीडी, आणि टीएमटी बारच्या निर्मितीसाठी रोलिंग मिल्ससाठी पर्यावरणीय मंजुरी - २००० टीपीडी. भूखंड क्रमांक: जी :७, जी :७ भाग, जी-८, जी:९, जी:१०/१, जी:१०/२ आणि जी:११, अतिरिक्त एमआयडीसी फेज II, (MIDC) जालना, ता. आणि जिल्हा: जालना, महाराष्ट्र इथे क्लिक करा ०७ जुलै २०२२ इथे क्लिक करा
10 मे. वर्धन अॅग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड (विएपीएल), गाव त्रिमाळी, तहसील- खटाव, जि. सातारा, राज्य- महाराष्ट्र इथे क्लिक करा ०५ जुलै २०२२ इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा