Section Title

Main Content Link

नवी मुंबई

पारित केलेल्या बंदच्या निर्देशाची स्थिती
अ. क्र.
उद्योगाचे नाव
बंद करण्याचे निर्देश दिल्याची तारीख
मेसर्स साईकृपा इंडस्ट्रीज गाळा क्र. ५१ एल्थानपांडा, दिघा, टीटीसी, नवी मुंबई
०५/१०/२०१२
मेसर्स स्पेशल परपज मशीन्स प्लॉट क्र. आर-४५, एमआयडीसी तुर्भे, टीटीसी, नवी मुंबई
०५/१०/२०१२
मेसर्स अपोलो बोरिंग कंपनी, प्लॉट क्र. डी-२२/७, एमआयडीसी, तुर्भे, टीटीसी, नवी मुंबई
१३/०८/२०१२