Section Title

Main Content Link

महाराष्ट्रातील जल गुणवत्ता संनियंत्रण जाळे

जल गुणवत्ता

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जल गुणवत्ता स्थिती

जीईएमएस एमआयएनएआरएस प्रकल्पांतर्गत वार्षिक जल गुणवत्ता स्थिती

वर्ष निवडा

२००२-२००३

२००३-२००४

२००४-२००५

२००५-२००६

२००६-२००७

गणेशोत्सवा दरम्यान जल गुणवत्ता स्थिती

वर्ष निवडा

२०१२

२०१३

२०१४

२०१५

२०१६

२०१७

२०१८

जल गुणवत्ता देखरेख स्थानके दर्शविणारे आलेख

नदी कृती योजना
जल गुणवत्ता पुनरावलोकन समिती- महाराष्ट्र राज्य

जल गुणवत्ता पुनरावलोकन समिती- महाराष्ट्र राज्य

१५/०४/२०११ रोजी मंत्रालयात जल गुणवत्ता पुनरावलोकन समितीच्या आठव्या बैठकीची मिनिटे

२००४ - २००५ मधील महाराष्ट्रातील भूजल आणि जल संस्थांचा जल गुणवत्तेविषयी स्थिती अहवाल

जल गुणवत्ता पुनरावलोकन समितीची पुनर्रचना (डब्ल्यूक्यूआरसी)

जल गुणवत्ता पुनरावलोकन समितीच्या सहाव्या बैठकीचे मिनिट

जल गुणवत्ता पुनरावलोकन समितीच्या सातव्या  बैठकीचे मिनिट

म. प्र. नि. मंडळ, सायन मुंबई येथे २३.०३.२०१० रोजी झालेल्या जल गुणवत्ता पुनरावलोकन समितीच्या उपसमूह (डब्ल्यूक्यूआरसी) च्या बैठकीच्या चर्चेची नोंद

म. प्र. नि. मंडळ, सायन मुंबई येथे १५.०१.२०११ रोजी झालेल्या जल गुणवत्ता पुनरावलोकन समितीच्या उपसमूह (डब्ल्यूक्यूआरसी) च्या बैठकीच्या चर्चेची नोंद

म. प्र. नि. मंडळ, सायन मुंबई येथे ३१.१०.२०१३ रोजी झालेल्या जल गुणवत्ता पुनरावलोकन समितीच्या उपसमूह (डब्ल्यूक्यूआरसी) च्या बैठकीच्या चर्चेची नोंद