Section Title

Main Content Link
विभाग एम ओ इ एङ्ग, भारत सरकार यांनी जारी केलेले कार्यालयीन आदेश विभागाची सध्याची स्थिती दर्शविणारा सी इ पी आय चा अहवाल.
नवी मुंबई--नवीन औद्योगिक समूहा साठीचा कृती आराखडा २०१७ महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, डोंबिवली आणि नवी मुंबई विभागाच्या कायदेशीर अधिकाराची उन्नती.एम ओ इ एङ्ग, जी ओ आय दिनांक १५.०२.२०११ विभागाची सध्याची स्थिती दर्शविणारा नवी मुंबई सी इ पी आय चा अहवाल.
नवी मुंबई--औद्योगिक समूहा साठीचा कृती आराखडा

कृती आराखडा ठरविण्यासाठी सी इ पी आय ची सभा ः त्याचे इतिवृत्त

Select Minutes

११/ ०२ /२०२०

२५/११/२०१९

 १५/०५/२०१५

 ३०/०९/२०१५

 ०९/०२/२०१६

 १४/०६/२०१७

विभागाची सध्याची स्थिती दर्शविणारा नवी मुंबई सी इ पी आय चा अहवाल.

CEPI presentation on Action Plan for Navi Mumbai as on 30/09/2015.