Section Title

Main Content Link
विभाग एम ओ इ एङ्ग, भारत सरकार यांनी जारी केलेले कार्यालयीन आदेश विभागाची सध्याची स्थिती दर्शविणारा सी इ पी आय चा अहवाल.
चंद्रपूर--औद्योगिक समूहा साठीचा कृती आराखडा

महाराष्ट्रातील चंद्रपूर विभागाच्या कायदेशीर अधिकाराची उन्नती एम ओ इ एङ्ग, जी ओ आय ओ एम दिनांक ३०.०३.२०१२ नुसार पुढील आदेश होईपर्यंत मुदत वाढविण्यात आली.

एम ओ इ एङ्ग, जी ओ आय ओ एम दिनांक १७.०९.२०१३ नुसार पुढील आदेश होईपर्यंत मुदत वाढविण्यात आली.

विभागाची सध्याची स्थिती दर्शविणारा चंद्रपूर सी इ पी आय चा अहवाल.

सी इ पी आय च्या स्थानिक देखरेख समितीची स्थापना - १५.०७.२०११

सी इ पी आय च्या स्थानिक देखरेख समितीच्या सभेचा इतिवृत्तांत

आय आय टी मुंबई आणि एन इ इ आर आय यांनी चंद्रपूर साठी तयार केलेल्या कृती आराखड्याचा अभ्यास चालू आहे.

सी इ पी आय च्या कृती आराखड्याच्या सभेचा इतिवृत्तांत.