Section Title

Main Content Link

औष्णिक वीजकेंद्रातून उत्सर्जित राख

कचरा व्यवस्थापन
उत्सर्जित राखेच्या

जून -२०१५ महिन्यासाठी औष्णिक वीजकेंद्र, नागपूरकडून उत्सर्जित राख निर्मिती आणि वापराची माहिती सादर करीत आहे

उत्सर्जित राखेच्या वार्षिक २०१८-२०१९ अहवाल

राखेच्या वापराचा मासिक अहवाल

नाशिक औष्णिक उर्जा केंद्र
 एप्रिल २०१३ – मार्च २०१४

एप्रिल २०१४ ते नोव्हेंबर २०१४

नागपूर