Section Title

Main Content Link

सीईटीपीचे संबंधित अभ्यास

अ.क्र.
विषय
एजन्सी
काम करण्याच्या आदेशाचा दिनांक
कालावधी
किंमत
एच ओ डी
1
मे. तारापुर एनव्हायरंट प्रोटेक्शन सोसायटी सी इ टी पी, एम आय डी सी तारापूर यांची सविस्तर यादी तयार करणे
एन इ इ आर आय
15.07.2014(कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.)
2 आठवडे
रु. 75,000/-
जे डी (डब्लू पी सी)
2 मे. ठाणे बेलापूर असोसिएशन, सी इ टी पी यांची सविस्तर यादी तयार करणे.
एन इ इ आर आय
15.07.2014(कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.)
2 आठवडे
रु. 75,000/-
जे डी (डब्लू पी सी)
3 मे. अंबरनाथ एम आय डी सी, सी इ टी पी यांची सविस्तर यादी तयार करणे
आय आय टी, मुुंबई
15.07.2014(कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.)
2 आठवडे
रु. 75,000/-
जे डी (डब्लू पी सी)
4 मे. डोंबिवली बेटर डेव्हलपमेंट सीस्टीम असोसीएशन डी बी इ एस ए यांची सविस्तर यादी तयार करणे.
आय आय टी, मुुंबई
15.07.2014(कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.)
2 आठवडे
रु. 75,000/-
जे डी (डब्लू पी सी)
5 मे. तळोजा सी इ टी पी यांची सविस्तर यादी तयार करणे एस इ एस यादवराव तासगावकर कॉलेज ऑङ्ग इंजिनीयरींग आणि मॅनेजमेंट, रायगड 15.07.2014( कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.)
2 आठवडे
रु. 75,000/-
जे डी (डब्लू पी सी)
6 मे. कागल हातकणंगळे सी इ टी पी यांची सविस्तर यादी तयार करणे. शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 15.07.2014(कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.)
2 आठवडे
रु. 75,000/-
जे डी (डब्लू पी सी)
7 मे. इचलकरंजी टेक्साईल डेव्हलपमेंट क्लस्टर लि. १२ (एम एल ड)ी यांची सविस्तर यादी तयार करणे. शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 15.07.2014(कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.)
2 आठवडे
रु. 75,000/-
जे डी (डब्लू पी सी)
8 मे. कुरकुंभ इनव्हायरमेंट प्रोटेक्शन को. ऑप. सोसायटी लि. यांचेसाठी सविस्तर यादी तयार करणे. इंजिनीयरींग कॉलेज, पुणे. 15.07.2014( कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.)
2 आठवडे
रु. 75,000/-
जे डी (डब्लू पी सी)
9 मे. बुटीबोरी सीईटीपीचे यादी तयार करणे. विश्वेश्वरैय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, नागपूर 15.07.2014(कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.)
2 आठवडे
रु. 75,000/-
जे डी (डब्लू पी सी)
10

मे. एस एम एस वाळुंज सी इ टी पी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ, औरंगाबाद 15.07.2014(कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.)
2 आठवडे
रु. 75,000/-
जे डी (डब्लू पी सी)