Section Title

Main Content Link

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये प्रथम अपीलीय अधिकारी यांस कडून पारित केलेले महत्त्वपूर्ण आदेश

अपील क्रमांक सुनावणीची तारीख तपशील
राजेंद्र यू. पाटील राजेंद्र यू. पाटील
श्री संदीप बी. काळे श्री संदीप बी. काळे
श्री अवदेश के झा श्री अवदेश के झा
श्री क्रिस सी जेम्स श्री क्रिस सी जेम्स
मिलिंद कांबळे मिलिंद कांबळे
श्री किशोर ताकाने श्री किशोर ताकाने
श्री स्वप्निल निकम- 27/04/2010 श्री स्वप्निल निकम- 27/04/2010
श्री किशोर ताके -20 / 01/2010 श्री किशोर ताके -20 / 01/2010
श्री व्ही.बी.वाघजले श्री व्ही.बी.वाघजले
श्री अनिल ए. मोकाशी श्री अनिल ए. मोकाशी