Section Title

Main Content Link

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये प्रथम अपीलीय अधिकारी यांस कडून पारित केलेले महत्त्वपूर्ण आदेश

अपील क्रमांक सुनावणीची तारीख तपशील
श्री उदय एल. मायेकर श्री उदय एल. मायेकर
श्री कन्यालल सी. जळगावकर श्री कन्यालल सी. जळगावकर
श्री जी.वी.राजपूत श्री जी.वी.राजपूत
श्री एम.एस.आर.रख - 28/04/2010 श्री एम.एस.आर.रख - 28/04/2010
श्री जी.वी.राजपूत-03/03/2010 श्री जी.वी.राजपूत-03/03/2010
श्री अजय मराठे श्री अजय मराठे
श्री स्वप्निल निकम श्री स्वप्निल निकम
श्री गांधी कुंदर श्री गांधी कुंदर
श्री डी एम शाह श्री डी एम शाह
श्री किशोर टाकणे श्री किशोर टाकणे