Section Title

Main Content Link

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये प्रथम अपीलीय अधिकारी यांस कडून पारित केलेले महत्त्वपूर्ण आदेश

अपील क्रमांक सुनावणीची तारीख तपशील
श्री किशोर टाकणे श्री किशोर टाकणे
श्री किशोर टाकणे -31/05/2010 श्री किशोर टाकणे -31/05/2010
श्री स्वप्निल निकम-03/03/2010 श्री स्वप्निल निकम-03/03/2010
श्री जी व्ही राजपूत 16/5000 श्री जी व्ही राजपूत
श्री जी व्ही राजपूत 16/5000 श्री जी व्ही राजपूत
श्री सुशीकुमार सावंत श्री सुशीकुमार सावंत
श्री रमेश एले श्री रमेश एले
श्री सुशीलकुमार सावंत श्री सुशीलकुमार सावंत
श्री पोपटराव कवारे श्री पोपटराव कवारे
श्री कार्तिकेय एस. लैंगोट श्री कार्तिकेय एस. लैंगोट