Section Title

Main Content Link

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये प्रथम अपीलीय अधिकारी यांस कडून पारित केलेले महत्त्वपूर्ण आदेश

अपील क्रमांक सुनावणीची तारीख तपशील
श्री सुशीलकुमार सावंत श्री सुशीलकुमार सावंत
श्री रवि जी पंजाबी श्री रवि जी पंजाबी
श्री नितीन नेरकर श्री नितीन नेरकर
श्री सुशीलकुमार सावंत श्री सुशीलकुमार सावंत
श्री सुखदेव तुपसंदर श्री सुखदेव तुपसंदर
श्री शिवनंद आर. आंकोलेकर श्री शिवनंद आर. आंकोलेकर
श्री अतार अझीमी श्री अतार अझीमी
श्री अमोघ जी सावंत श्री अमोघ जी सावंत