Section Title

Main Content Link

मुंबई न्यायपीठ – ध्वनी प्रदूषण (नियंत्रण आणि नियमन) नियमावली, २०००

मुंबई न्यायपीठ
प्रकरण क्र.
आदेश तारीख
विवरणे
पीआयएल क्र. १७३/२०१० १६/०८/२०१६ महेश बेडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य
पीआयएल डब्ल्यू.पी. क्र. २०५३/२००३ आणि ७४/२००७ २६/०२/२००९ आवाज फाउंडेशन आणि महाराष्ट्र राज्य आणि इतर
पीआयएल क्र. ३२/२००६ २२/०३/२००७ श्री गौरांग आर. व्होरा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर