Section Title

Main Content Link

आमच्या विषयी- कार्यालयीन प्रमुख- सदस्य सचिव विभाग

आमच्या विषयी

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ विभाग

अंक विभाग (सदस्य सचिव विभाग)
  पद अधिका-याचे नाव

ईमेल

१.

सदस्य सचिव
डॉ. अविनाश ढाकणे
ms@mpcb.gov.in