Section Title

Main Content Link

आमच्या विषयी - कार्यालयीन प्रमुख - मध्यवर्ती प्रयोगशाळा

आमच्या विषयी
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ विभाग (१४ जून २०१७ प्रमाणे)
क्रमांक. मध्यवर्ती प्रयोगशाळा

1.

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री. सुरेश व्ही. भोसले (अतिरिक्त कार्यभार ) icclab@mpcb.gov.in