Section Title

Main Content Link

हॉर्न वाजवणे - मुंबई पोलीसांनी नोंदवलेली एकूण प्रकरणे व गोळा केलेला दंड

ध्वनी प्रदूषण - हॉर्न वाजवणे
वर्ष
अपराधाचे स्वरुप प्रकरणांची एकूण संख्या गोळा केलेला एकूण दंड (रुपयांत)
 
एकूण
7,998
4,06,950/-
 
एकूण
8,139
4,60,750/-
 
एकूण
6,889
4,17,100/-
एकूण
8,794
5 ,00,150/-
एकूण
6,824
5,50,700/-
एकूण (वर्ष 2008, 10 जून पर्यंत)
35,863
25,45,800/-