Section Title

Main Content Link

पंचगंगा नदी पाणी गुणवत्ता- एप्रिल'06

अहवाल आणि दस्तऐवज

2005-06:

एप्रिल 2006 महिन्यात या काळात पंचगंगा नदी पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण

पर्यावरण विभाग,

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापुर


विश्लेषण दिनांक :- 04/04/2005
हवामान स्थिती: - साफ

घटके
बालिंगा
राजाराम बंधारा
शिरोली ब्रिज
डी ओ (मिग्रॅ / लिटर)
6.5
4.7
3.9
बी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
24.6
42.2
62.4
सी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
56.8
96.7
112.3
टी एस एस (मिग्रॅ / लिटर)
88.9
97.5
201.3
कडकपणा (मिग्रॅ / लिटर)
68.9
91.7
114.7
मोफत सी ओ 2, (मिग्रॅ / लिटर)
4.4
6.6
6.6
ऑर्गॅनिझम /100ml
>=2400
>=2400
>=2400