Section Title

Main Content Link

नागपूर न्यायापीठ – पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, १९८६

नागपूर न्यायापीठ
प्रकरण क्र.
आदेश तारीख
आदेश तारीख
पीआयएल क्र. ५२/२०१२
२७/०२/२०१३
मेसर्स शोभाताई पडणवीस विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर
डब्ल्यू.पी. क्र. १२२१/२००९ १९/११/२००९ श्री निलेश पांडुरंग खरबडे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर.