Section Title

Main Content Link

नागपूर न्यायापीठ – जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम, १९७४

नागपूर न्यायापीठ
प्रकरण क्र.
आदेश तारीख
विवरणे
पीआयएल क्र. ५२/२०१२
२७/०२/२०१३
मेसर्स शोभाताई पडणवीस विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर
डब्ल्यू.पी. ६२६० ऑफ २०१२
०६/०२/२०१३
सूर्योदय पेपर मिल्स प्रा. लि. विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर .
पीआयएल क्र. २९/२०१०
०१/०८/२०११
दत्तात्रय बारसागडे विरुद्ध सचिव, महसूल वन विभाग आणि इतर
डब्ल्यू.पी. क्र. २८०/२०११
१३/०७/२०११
स्टार सरक्लिप्स अँड इंजिनियरिंग आणि एम.पी.सी. बोर्ड
डब्ल्यू.पी. क्र. ४४५२/२००९
०२/०३/२०१०
श्री घनशाम गणपत दुपारे आणि इतर 2 विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर.