Section Title

Main Content Link

महानगरीय दंडाधिकार याच्या समक्ष विविध पर्यावरणीय अधिनियमांच्या अंतर्गत ट्रायल कोर्टद्वारा पारित आदेश:

महानगरीय दंडाधिकार
प्रकरण क्र.
आदेश तारीख
विवरणे
प्रकरण क्र.१६४ चा २०१४ २०/०३/२०१७ प्रकरण क्र १६४ चा २०१४-- न्यायालय, महानगर दंडाधिकारी, 73 व्या न्यायालयाने, विक्रोळी, मुंबई यांना दिलेले
प्रकरण क्र.२०७ / एस. डब्लू / १४ १९/०१/२०१७ प्रकरण क्र २०७ / एस. डब्लू / १४ -- न्यायालय, महानगर दंडाधिकारी, 65 वा कोर्ट, अंधेरी, मुंबई
प्रकरण क्र.५९९ / एस. एस /२०१५ २७/०७/२०१६ प्रकरण क्र ५९९ / एस. एस /२०१५ --कोर्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटिटन मजिस्ट्रेट, 28 वा कोर्ट, एस्प्लानेड, मुंबई
प्रकरण क्र. १५९ / एस. डब्लू /१४ ०७/०४/२०१६ प्रकरण क्र १५९ / एस. डब्लू /१४-- न्यायालय, महानगर दंडाधिकारी, 65 वा कोर्ट, अंधेरी, मुंबई
प्रकरण क्र.३१७ / एस. डब्लू /२०१५ १८/०८/२०१६ प्रकरण क्र ३१७ / एस. डब्लू /२०१५ -- पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्रा शिवाय बांधकाम चालू ठेवण्याबद्दल पारित केलेले आदेश (मे. अंशुमन डेव्हलपर्स )
प्रकरण क्र. ५९९/एस. एस/२०१५ २७/०७/२०१६ प्रकरण क्र. ५९९/एस. एस/२०१५ -- पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्रा शिवाय बांधकाम चालू ठेवण्याबद्दल पारित केलेले आदेश (मे. रॉक्ससीना रिअल इस्टेट प्रा .ली )