Section Title

Main Content Link

मुंबई न्यायपीठ – जैव-वैद्यकीय कचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियमावली १९९८

मुंबई न्यायपीठ
प्रकरण क्र.
तारीख
विवरणे
पीआयएल क्र. ३२/२००६ ३१/०८/२०१२ मुंबई मिडवेस्ट अॅक्शन ग्रुप विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर.
डब्ल्यू.पी. क्र.१००३/२००६ २१/०८/२००६ कालिना को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी विरुद्ध एमसीजीएम आणि इतर.
डब्ल्यू.पी. क्र. ४७७६/२००५ १८/१०/२०१० ग्रांट मेडिकल फाउंडेशन विरुद्ध एम.पी.सी. बोर्ड.
पीआयएल क्र. ८३/२००६ १८/०६/२००८ उपभोक्ता कल्याण संघटना विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर.