Section Title

Main Content Link

औरंगाबाद न्यायापीठ – जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम, १९७४

औरंगाबाद न्यायापीठ
प्रकरण क्र.
आदेश तारीख
विवरणे
पीआयएल क्र. १३१/२०१२ ०७/०२/२०१३ जलबिरादरी आणि अन्य विरुद्ध मुंबई महानगरीय प्रादेशिक विकास प्राधिकरण आणि अन्य.