Section Title

Main Content Link

औष्णिक वीजकेंद्रातून उत्सर्जित राख - वर्ष २००४ - २००५ वापर स्थिती

औष्णिक वीजकेंद्रातून उत्सर्जित राख

औष्णिक वीजकेंद्रातून उत्सर्जित राख वर्ष २००४ - २००५ वापर स्थिती

अ.क्र. टी पी एस नाव उत्पादन स्तर (मेगावॅट) टन मध्ये वर्षात कोळसा वापर सरासरी राख (%) कोळसा सामग्री
राख निर्माण टन मध्ये वर्षात
चालू राख विल्हेवाट पद्धत टन / वर्ष मध्ये वर्ग वापर चालू औष्णिक वीजकेंद्रातून उत्सर्जित राखेचा वापर(%)
विटा बांध सिमेंट जमीन व्यापणे इतर एकूण
1
चंद्रपूर
2340
9282344
40.48
3757297
विटा, उत्पादक, बांधांवर, कृषी, सिमेंट आणि इतर
63664
-
36000
2200
45894
147758
3.93
2
कोराडी
1100
3912242
37.53
1468444
विटा, उत्पादक, बांधांवर, कृषी, सिमेंट आणि इतर
40295
-
-
-
49200
89495
6.09
3
खापरखेडा
840
3642407
35.08
1277612
विटा, उत्पादक, बांधांवर, कृषी, सिमेंट आणि इतर
38175
-
371445
-
44454
454074
35.87
4
परळी
690
2352607
37.93
892354
विटा, उत्पादक, बांधांवर, कृषी, सिमेंट आणि इतर
22776
-
27170
108000
44422
202368
22.68
5
भुसावळ
482.5
1764160
32.38
571188
विटा, उत्पादक, बांधांवर, कृषी, सिमेंट आणि इतर
186507
-
69551
-
47953
304011
53.22
6
नाशिक
910
2405933
36.53
878866
विटा, उत्पादक, बांधांवर, कृषी, सिमेंट आणि इतर
18412
-
28439
17500
1993
66344
7.55
7
पारस
58
263472
31.22
82254
विटा, उत्पादक, बांधांवर, कृषी, सिमेंट आणि इतर
71160
-
912
-
1980
74052
90.03
8
डहाणू (रिलायन्स एनर्जी)
500
2366985
29.08
584640
विटा, उत्पादक, बांधांवर, कृषी, सिमेंट आणि इतर
613
7040
-
94
140160
147907
25.3
टाटा पॉवर
1330 (फक्त 500 मेगावॅट कोळशावर आधारित)
1957000
-
38081
विटा, उत्पादक, बांधांवर, कृषी, सिमेंट आणि इतर
-
5251
-
15492
17338
38081
100