Section Title

Main Content Link

माहितीचा अधिकार कायदा २००५ - प्रथम अपील प्राधिकरणाने मंजूर केलेले महत्त्वपूर्ण आदेश

अपील क्रमांक सुनावणीची तारीख तपशील
07/2011 08-06-2011, 09-06-2011 श्री जी.व्ही. राजपूत
07/2011 07-05-2011 श्री किशोर बाबुराव टाकणे
05/2011 20-04-2011 श्री किशोर बाबुराव टाकणे
/2011 28-03-2011 श्री राजकुमार वाघमारे
04/2011 15-03-2011, 15-03-2011 श्री किशोर बाबुराव टाकणे
03/2011 08-03-2011 श्री जी.वी.राजपूत