Section Title

Main Content Link

घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि आदेशात नमूद केलेल्या इतर मुद्द्यांसाठी दिनांक १६/०१/२०१९ च्या माननीय राष्ट्रीय हरित लवाद च्या आदेशानुसार राज्यस्तरीय देखरेख समितीची स्थापना.

घन कचरा