Section Title

Main Content Link

मार्च – 2004 नुसार, एमएसडब्ल्यू नियमांच्या अंतर्गत अनुदानाच्या अधिकार-पत्रांसाठी स्थिती

अधिकार-पत्रासाठी प्राप्त झालेल्या आवेदानांची संख्या

याला दिलेल्या अधिकार-पत्रांची संख्या नकार दिलेल्या अधिकार-पत्रांची संख्या

एसआरओकडे परत पाठविलेल्या अर्जांची संख्या

अपर्याप्त माहितीमुळे प्रलंबित अर्जांची संख्या
महानगरपालिका ए’ वर्ग नगर परिषद ब’ वर्ग नगर परिषद क’ वर्ग नगर परिषद
147 10 8 20 61 3 42 3

एमएसडब्ल्यू (एम आणि एच) नियम 2000 (मे 2004 पर्यंत प्रांतानुसार स्थिती) च्या अंतर्गत महानगरपालिकांना/नगर परिषदांना दिलेली अधिकार-पत्रे

अमरावती क्षेत्र
अनुक्रमांक स्थानिक संस्थेचे नाव अधिकार-पत्र क्र. आणि तारीख

1

भूदान ऑर्गॅनिक मॅन्युर्स प्रा. लि., (अकोला महानगरपालिकेसाठी ऑपरेटर एजन्सी) अमानतपूर तालुका आणि जिल्हा- अकोला

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-3994 तारीख 17/10/2002

2

चिखलदरा नगर परिषद जिल्हा - अमरावती p>

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-3783, तारीख 31/5/2003

3

मेहकर नगर परिषद जिल्हा - बुलढाणा

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-3779, तारीख 31/5/2003

4

यवतमाळ नगर परिषद यवतमाळ, जिल्हा - यवतमाळ

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-4112, तारीख 25/6/2003

5

वणी नगर परिषद जिल्हा - यवतमाळ

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/4164, तारीख 30/6/2003

6

चंद्रु रेल्वे नगर परिषद, जिल्हा - अमरावती

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-4387, तारीख 11/7/2003

7

वाशिम नगर परिषद, जिल्हा - अमरावती

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-4386, तारीख 11/7/2003

8

देऊळगाव राजा नगर परिषद जिल्हा - अकोला

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-4381, तारीख 11/7/2003

9

सिंदखेड राजा नगर परिषद तालुका- बुलढाणा

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-4380, तारीख 11/7/2001

10

पुसद नगर परिषद जिल्हा - यवतमाळ

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-4383, तारीख 11/7/2003

11

अंजनगाव सुर्जी नगर परिषद, जिल्हा - अमरावती

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-4686, तारीख 31/07/2003

12

वरुड नगर परिषद जिल्हा- अमरावती

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-4532 तारीख 22/7/2003

13

मोर्शी नगर परिषद तालुका- मोर्शी, जिल्हा- अमरावती

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-4540, तारीख 22/7/2003

14

अचलपूर नगर परिषद तालुका – अचलपूर, जिल्हा – अमरावती

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-4539, तारीख 22/7/2003

15

चंदूर बाजार नगर परिषद, जिल्हा – अमरावती

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/4534,तारीख 22/7/2003

16

दर्यापूर नगर परिषद दर्यापूर, जिल्हा – अमरावती

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-4535, तारीख 22/7/2003

17

शेंदुर्जंघाट नगर परिषद जिल्हा – अमरावती

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-4696, तारीख 1/8/2003

18

अकोट नगर परिषद जिल्हा – अकोला

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-4698, तारीख 1/8/2003

19

लोणार नगर परिषद, जिल्हा – बुलढाणा

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-4907, तारीख 14/8/2003

20

मुर्तीझापूर नगर परिषद, जिल्हा – अकोला

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-5293, तारीख 10/9/2003

21

बुलढाणा नगर परिषद बुलढाणा

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-304, तारीख 10/9/2003

22

शेगाव नगर परिषद शेगाव, जिल्हा – बुलढाणा

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-6581, तारीख 8/12/2003

23

खामगाव नगर परिषद खामगाव, जिल्हा – बुलढाणा

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-6589, तारीख 9/12/2003

24

नांदुरा नगर परिषद नांदुरा, जिल्हा – बुलढाणा

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-6745, तारीख 18/12/2003

25

बाळापुर नगर परिषद, जिल्हा – अकोला

एमपीसीबी/आरओ/एएमटी/एमएसडब्ल्यूए/45, तारीख 23/01/04

26

पातुर नगर परिषद जिल्हा – पातुर

एमपीसीबी/आरओ/एएमटी/एमएसडब्ल्यूए/44, तारीख 23/01/2004

27

रिसोद नगर परिषद जिल्हा – वाशिम

एमपीसीबी/आरओ/एएमटी/एमएसडब्ल्यूए/47, तारीख 23/01/04

28

कारंजा लाड नगर परिषद जिल्हा – वाशिम

एमपीसीबी/आरओ/एएमटी/एमएसडब्ल्यूए/46, तारीख 23/01/04

29

चिखली नगर परिषद जिल्हा – बुलढाणा

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-604, तारीख 5/2/2004

30

धामणगाव रेल्वे नगर परिषद जिल्हा – अमरावती

एमपीसीबी/आरओ/एएमटी/एमएसडब्ल्यूए/153 तारीख 24/02/04

31

दरवाह नगर परिषद जिल्हा – यवतमाळ

एमपीसीबी/आरओ/एएमटी/एमएसडब्ल्यूए/118 तारीख 20/2/04

32

डिग्रस नगर परिषद जिल्हा – यवतमाळ

एमपीसीबी/आरओ/एएमटी/एमएसडब्ल्यूए/119, तारीख 20/2/04

33

घाटंजी नगर परिषद जिल्हा – यवतमाळ

एमपीसीबी/आरओ/एएमटी/एमएसडब्ल्यूए/151, तारीख 24/02/04

34

उमरखेड नगर परिषद जिल्हा – यवतमाळ

एमपीसीबी/आरओ/एएमटी/एमएसडब्ल्यूए/120, तारीख 20/2/04

35

मंगरूळपीर नगर परिषद जिल्हा – वाशिम

एमपीसीबी/आरओ/एएमटी/एमएसडब्ल्यूए/152, तारीख 24/2/04

36

अमरावती नगर परिषद अमरावती

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी1138, तारीख 4/6/04

कोल्हापूर क्षेत्र
1 मुरगूड नगर परिषद, मुरगूड, तालुका - कागल, जिल्हा - कोल्हापूर

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी204 तारीख 11/1/2002

2

जयशिंगपूर नगर परिषद जैशिंगपूर, जिल्हा – कोल्हापूर

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी208 तारीख 11/1/2002

3

कुरुंदवाड नगर परिषद तालुका – शिरोळ, जिल्हा – कोल्हापूर

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी232 तारीख d 14/1/2002

4

सावंतवाडी नगर परिषद सावंतवाडी

बीओ/आरओ(पीअंडपी) एमएसडब्ल्यूए/बी-2597 तारीख 29/6/2002

5

वेंगुर्ला नगर परिषद जिल्हा – सिंधुदुर्ग

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी236 तारीख 21/1/2003
6

सांगली – मिरज कुपवाड महानगरपालिका

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी 2311 तारीख 24/4/2003

7

आष्टा नगर परिषद आष्टा, तालुका – वाळवा, जिल्हा – सांगली

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी3242 तारीख 25/4/2003

8

इस्लामपूर नगर परिषद उरण इस्लामपूर, जिल्हा – सांगली

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी3245 तारीख 25/4/2003

9

विटा नगर परिषद तालुका – खानापूर, जिल्हा – सांगली

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी3 43 तारीख 25/4/2003

10

तासगाव नगर परिषद तासगाव, जिल्हा – सांगली

<बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी 3244 तारीख 25/4/2003

11

पन्हाळा हिल स्टेशन नगर परिषद तालुका – पन्हाळा, जिल्हा – कोल्हापूर

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी232 तारीख 14/1/2002

12

वडगाव नगर परिषद कोल्हापूर

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी4163 तारीख 30/6/2003

13

राजापूर नगर परिषद राजापूर, जिल्हा – रत्नागिरी

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी 5294 तारीख 10/9/2003

14

रत्नागिरी नगर परिषद जिल्हा – रत्नागिरी

आरओ/केओपी/एमएसडब्ल्यूए/253/04 तारीख 26/2/04

15

कणकवली नगर पंचायत जिल्हा – सिंधुदुर्ग

आरओ/केओपी/एमएसडब्ल्यूए /508/04 तारीख 25/3/04

16

चिपळूण नगर परिषद जिल्हा – रत्नागिरी

आरओ/केओपी/एमएसडब्ल्यूए /250/04 तारीख 26/5/04

मुंबई क्षेत्र

1

कचरा महानगरपालिका नारायण बिल्डींग, 23, दादर (पू), मुंबई (12.8 एमडब्ल्यूच्या वीज निर्मितीसाठी 1000 टीपीडीसाठी मुंबई महानगरपालिकेसाठी ऑपरेटर एजन्सी)

बीओ/बी- 3585, तारीख 6/8/2001

2

 

एमएसडब्ल्यू पावर इंडिया लिमिटेड, डी – 73/1, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, एमआयडीसी तुर्भे, नवी मुंबई – 400 705 (14.76 एमडब्ल्यूच्या वीज निर्मितीसाठी 1000 टीपीडीसाठी मुंबई महानगरपालिकेसाठी ऑपरेटर एजन्सी)

बीओ/बी- 3586, तारीख 6/8/2001

नागपूर क्षेत्र

1

चंद्रपूर नगर परिषद चंद्रपूर

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी 1030, तारीख 1/3/2004

2

काटोल नगर परिषद जिल्हा – नागपूर

एमपीसी/एनआरओ/एमएसडब्ल्यूए/2/208, तारीख 11/3/04

3

कामाप्टे नगर परिषद जिल्हा – नागपूर

एमपीसी/एनआरओ/एमएसडब्ल्यूए/1/209, तारीख 11/3/04

4

राजुरा नगर परिषद जिल्हा – चंद्रपूर

एमपीसी/एनआरओ/एमएसडब्ल्यूए-6/216, तारीख 12/3/04

5

वरोरा नगर परिषद जिल्हा – चंद्रपूर

एमपीसी/एनआरओ/एमएसडब्ल्यूए/4/214, तारीख 12/3/04

6

मूळ नगर परिषद जिल्हा – चंद्रपूर

एमपीसी/एनआरओ/एमएसडब्ल्यूए/5/215, तारीख 12/3/04

7

सावनेर नगर परिषद जिल्हा – नागपूर

एमपीसी/एनआरओ/एमएसडब्ल्यूए/ /213, तारीख 12/3/04

8

भद्रावती नगर परिषद जिल्हा – चंद्रपूर

एमपीसी/एनआरओ/एमएसडब्ल्यूए/7/217, तारीख 12/3/04

9

गडचिरोली नगर परिषद जिल्हा – गडचिरोळी

एमपीसी/एनआरओ/एमएसडब्ल्यूए/10/231 तारीख 7/3/04

10

बल्लारपूर नगर परिषद जिल्हा – चंद्रपूर

एमपीसी/एनआरओ/एमएसडब्ल्यूए/9/230 तारीख 17/3/04

11

खापा नगर परिषद जिल्हा – नागपूर

एमपीसी/एनआरओ/एमएसडब्ल्यूए/11, तारीख 14/5/04

12

रामटेक नगर परिषद जिल्हा – नागपूर

एमपीसी/एनआरओ/एमएसडब्ल्यूए/12, तारीख 19/5/04

13

गोंदिया नगर परिषद जिल्हा – गोंदिया

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी874 तारीख 20/5/04

नाशिक क्षेत्र
1

नाशिक महानगरपालिका, नाशिक

बीओ/आरओएन/एमएसडब्ल्यू/बी-3005, तारीख 19/7/2001

2

चोपडा नगर परिषद, चोपडा, जिल्हा – जळगाव

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी207 तारीख 11/1/2002

3

नाशिक महानगरपालिका

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी238, 21/1/2003

4

अहमदनगर नगर परिषद जिल्हा – नगर

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी611 तारीख 14/2/2003

5

देवळाली प्रवरा नगर परिषद तालुका – राहुरी, जिल्हा – अहमदनगर

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी612 तारीख 14/02/2003

6

राहुरी नगर परिषद राहुरी, जिल्हा – अहमदनगर

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी2306, तारीख 23/4/2003
7

सिन्नर नगर परिषद सिन्नर, जिल्हा – नाशिक

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी3385, तारीख 5/5/2003

8

येवला नगर परिषद येवला, जिल्हा – नाशिक

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी3784, तारीख 31/5/2003

9

भगूर नगर परिषद भगूर, जिल्हा – नाशिक

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/3782 तारीख 31/5/2003

10

श्रीगोंदा नगर परिषद श्रीगोंदा, जिल्हा – नगर

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/3780 तारीख 31/5/2003

11

श्रीरामपूर नगर परिषद जिल्हा – नगर

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/41 6 तारीख 30/6/2003

12

सटाणा नगर परिषद तालुका – सताना, जिल्हा- नाशिक

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी 4384, तारीख 11/7/2003

13

मनमाड नगर परिषद जिल्हा – नाशिक

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी 4798, तारीख 7 8/2003

14

शिरपूर नगर परिषद जिल्हा – नाशिक

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी 5792, तारीख 13/10/2003

15

धुळे महानगरपालिका धुळे

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी 5884, तारीख 19/10/2003

16

इगतपुरी नगर परिषद इगतपुरी, जिल्हा – नाशिक

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी6563, तारीख 5/12/2003

17

मालेगाव महानगरपालिका मालेगाव

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी985 तारीख 27/2/2004

18

नवापूर नगर परिषद जिल्हा – नाशिक

आरओएनके/एमएसडब्ल्यूए/ एनडीबीआर-11/3/04

नवी मुंबई क्षेत्र

1

नवी मुंबई महानगरपालिका साईट-I-कोपर-खैरणे साईट-II-तुर्भे

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी250 तारीख 22/1/2003

पुणे क्षेत्र

1

मंगळवेढा नगर परिषद मंगळवेढा, जिल्हा – सोलापूर

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी205 तारीख 11/1/2002

2

पुणे महानगरपालिका पुणे

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी 2234 तारीख 7/6/2002

3

रहिमतपूर नगर परिषद, तालुका – कोरेगाव, जिल्हा – सातारा

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी4541, तारीख 22/7/03

4

सातारा नगर परिषद सातारा, जिल्हा – सातारा

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी4538, तारीख 22/7/2003

5

पांचगणी नगर परिषद, पांचगणी, जिल्हा – सातारा

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी4536, तारीख 22/7/2003

6

अक्कलकोट नगर परिषद जिल्हा – सोलापूर

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी4532, तारीख 22/7/2003

7

मैंदर्गी नगर परिषद तालुका – अक्कलकोट, जिल्हा – सोलापूर

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी4687, तारीख 31/7/2003

8

मंगळवेढा नगर परिषद सोलापूर

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी 4697, तारीख 1/8/2003

9

बार्शी नगर परिषद बार्शी, जिल्हा – सोलापूर

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी 1031, तारीख 1/3/2004

10

महाबळेश्वर नगर परिषद जिल्हा – सातारा

आरओपी/एमएसडब्ल्यूए/450/04, तारीख 17/3/04

रायगड क्षेत्र

1

शिवर्धन नगर परिषद, शिवर्धन, जिल्हा – रायगड

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी206 तारीख 11/1/2002

2

महड नगर परिषद महाड, जिल्हा – रायगड

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी209 तारीख 11/1/2002

3

उरण नगर परिषद, जिल्हा – रायगड

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी544 तारीख 5/2/2002

4

खोपोली नगर परिषद रायगड

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-3511, तारीख 12/5/2003

5

माथेरान हिल स्टेशन नगर परिषद माथेरान, जिल्हा – रायगड

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी3512 तारीख 12/5/2003

6

कर्जत नगर परिषद कर्जत, तालुका – रायगड

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी-4385 तारीख 11/7/2003

7

मुरुड जंजीरा नगर परिषद जिल्हा – रायगड

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी 4683, तारीख 31/7/2003

ठाणे क्षेत्र

1

अंबरनाथ नगर परिषद अंबरनाथ, जिल्हा – ठाणे

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी 3608, तारीख 13/9/2002

2

भिवंडी- निझामपूर महानगरपालिका

बीओ/एमएसडब्ल्यूए/बी 4168, तारीख 30/6/2003

एमएसडब्ल्यू (एम अँड एच) नियम 2000 च्या अंतर्गत नाकारलेले अधिकार-पत्र

1

नवाघर- माणिकपूर नगर परिषद जिल्हा – ठाणे

22/4/2003 रोजी नाकारले

2

धामणगाव रेल्वे नगर परिषद, जिल्हा – अमरावती

27/10/2003 रोजी नाकारले

3

त्रिंबक नगर परिषद जिल्हा – नाशिक

7/10/2003 रोजी नाकारले