Section Title

Main Content Link

मुंबई न्यायपीठ – ध्वनी प्रदूषण (नियंत्रण आणि नियमन) नियमावली, 2000

मुंबई न्यायपीठ
प्रकरण क्र.
आदेश तारीख
विवरणे
पीआयएल क्र. 173/2010 16/08/2016 महेश बेडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य
पीआयएल डब्ल्यू.पी. क्र. 2053/2003 & 74/2007 26/02/2009 आवाज फाउंडेशन आणि महाराष्ट्र राज्य आणि इतर
पीआयएल क्र. 32/2006 22/03/2007 श्री गौरांग आर. व्होरा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर